The garden of herbal for treating 12 disease groups
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
 • TH
 • |
 • ENG
 • Home
 • /
 • News
 • News
 • ภาพข่าวโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2559 เข้าอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม โดยมีพระวิทยากรได้ให้ความรู้ในเรื่องคุณธรรมและฝึกปฎิบัติธรรม

  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมปีการศึกษา2559เข้าอบรมโครงการคุณธรรม...
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2559 เข้าอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม โดยมีพระวิทยากรได้ให้ความรู้ในเรื่องคุณธรรมและฝึกปฎิบัติธรรม

  Read More

 • ภาพข่าวบริการรักษาฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร. ๓ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย และ ร.๙. วันที ๒ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

  บริการรักษาฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลร.๓...
  บริการรักษาฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร. ๓ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย และ ร.๙. วันที ๒ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

  Read More

 • ภาพข่าวถ่ายทำรายการเรื่องสมุนไพร ช่อง 3SD โดยคุณคำรณ หว่างหวังศรี

  ถ่ายทำรายการเรื่องสมุนไพรช่อง3SDโดยคุณคำรณหว่างห...
  ถ่ายทำรายการเรื่องสมุนไพร ช่อง 3SD โดยคุณคำรณ หว่างหวังศรี

  Read More

 • ภาพข่าวพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  พลเอกธนะศักดิ์ปฏิมาประกรรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้มาตรวจเยี่ยม...
  พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  Read More

 • ภาพข่าวงานสานสัมพันธ์ 3 สถาบันการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 “ไตรเวชเกมส์”

  งานสานสัมพันธ์3สถาบันการแพทย์แผนไทยครั้งที่...
  งานสานสัมพันธ์ 3 สถาบันการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 “ไตรเวชเกมส์”

  Read More

 • ภาพข่าวพิธีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาวิชาทันตสาธารณสุข สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

  พิธีสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2559หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน...
  พิธีสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาวิชาทันตสาธารณสุข สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

  Read More

 • ภาพข่าวพิธีเปิดอบรม คบส รุ่น 2/60 พิธีเปิดโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

  พิธีเปิดอบรมคบสรุ่น260พิธีเปิดโครง...
  พิธีเปิดอบรม คบส รุ่น 2/60 พิธีเปิดโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

  Read More

 • ภาพข่าวศึกษาดูงานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้ศึกษาดูงานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ตามแนวพระราชปรัชญา มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์

  ศึกษาดูงานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัย...
  ศึกษาดูงานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้ศึกษาดูงานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ตามแนวพระราชปรัชญา มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์

  Read More

 • ภาพข่าววันสงกรานต์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  วันสงกรานต์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก...
  วันสงกรานต์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

  Read More

 • ภาพข่าวบุคลากร และนักศึกษาร่วมกันตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง สามเณรภาคฤดูร้อน

  บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสามเณรภาคฤดูร้อน...
  บุคลากร และนักศึกษาร่วมกันตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง สามเณรภาคฤดูร้อน

  Read More

 • ภาพข่าวนักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 2 ได้ให้บริการตรวจ รักษาโรค นวดแผนไทย ฟรี!!ในโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับรายวิชาการนวดไทย 1 โดยนักศึกษาได้ให้ความรู้เกี่ยวกับธาตุเจ้าเรือน วินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย บำบัดอาการเจ็บปวดตามร่างกาย สำหรับผู้ที่มีโ

  นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่2ได้ให้บริการตรวจ...
  นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 2 ได้ให้บริการตรวจ รักษาโรค นวดแผนไทย ฟรี!!ในโครงการบูรณาการบริการวิชาการกับรายวิชาการนวดไทย 1 โดยนักศึกษาได้ให้ความรู้เกี่ยวกับธาตุเจ้าเรือน วินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย บำบัดอาการเจ็บปวดตามร่างกาย สำหรับผู้ที่มีโ

  Read More

 • ภาพข่าวกิจกรรมวิทยาลัยคุณธรรม สร้างบ้านดินร่วมใจวิทยาลัยสิรินธร ณ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ บ้านรักไทย ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ในวันที่ 7-8 เมษายน 2560 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ช่วยกันจัดการฉาบเรียบบ้านด

  กิจกรรมวิทยาลัยคุณธรรมสร้างบ้านดินร่วมใจวิทยาลัยสิรินธรณโรงเรียน...
  กิจกรรมวิทยาลัยคุณธรรม สร้างบ้านดินร่วมใจวิทยาลัยสิรินธร ณ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ บ้านรักไทย ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ในวันที่ 7-8 เมษายน 2560 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ช่วยกันจัดการฉาบเรียบบ้านด

  Read More

 • ภาพข่าว นักศึกษาภาควิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 2 ไ้ด้ปรุงอาหารตามธาตุเจ้าเรือนต่างๆ ได้แก่ ธาตุเจ้าเรือน ดิน น้ำ ลม ไฟ ในโครงการอาหารบำรุงธาตุตามศาสตร์ภูมิปัญญาไทย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ในวันที่ 5-11 เมษายน 2560 ณ อาคารอำนวยก

  นักศึกษาภาควิชาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่2ไ้ด้ปรุงอาหาร...
  นักศึกษาภาควิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 2 ไ้ด้ปรุงอาหารตามธาตุเจ้าเรือนต่างๆ ได้แก่ ธาตุเจ้าเรือน ดิน น้ำ ลม ไฟ ในโครงการอาหารบำรุงธาตุตามศาสตร์ภูมิปัญญาไทย เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ในวันที่ 5-11 เมษายน 2560 ณ อาคารอำนวยก

  Read More

 • ภาพข่าวนักศึกษาแพทย์แผนไทยบัณฑิตชั้นปีที่ 3 ได้แสดงผลงานนวัตกรรมเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ในรายวิชา ฝึกประสบการณ์เภสัชกรรมไทย โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการ

  นักศึกษาแพทย์แผนไทยบัณฑิตชั้นปีที่3ได้แสดง...
  นักศึกษาแพทย์แผนไทยบัณฑิตชั้นปีที่ 3 ได้แสดงผลงานนวัตกรรมเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ในรายวิชา ฝึกประสบการณ์เภสัชกรรมไทย โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการ

  Read More

 • Total 14 list
  1
 • Contact Us
 • 653 No. 8 Wangthong Wangthong Phitsanulok 65130
 • pr@scphpl.ac.th
 • 055 313 114
 • 055 313 116
 • SOCIAL MEDIA

 • Count on 1 July 2018

 • 653 Village No. 8 Wangthong Sub-district, Wangthong District, Phitsanulok 65130 Tel. 0-5531-3114

 • www.scphpl.ac.th | Facebook : Sirindhorn College of Public Health, Phitsanulok Information